Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Od školního roku 20 . .  / 20 . .    

 
Registrační číslo:
Číslo jednací:
 
 
Adresa mateřské školy:
Mateřská škola Kostelec u Křížků
Kostelec u Křížků 54
251 68 Kamenice
Razítko mateřské školy:
 
 
 
 
ÚDAJE O DÍTĚTI (žadateli)
 
Příjmení a jméno dítěte:
 
 
Datum narození:
Státní občanství:
Mateřský jazyk:
Kód zdravotní pojišťovny dítěte:
 
 
Trvalé bydliště dítěte (žadatele):
 
 
 
Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (vydává obecní nebo městský úřad):
 
Potvrzujeme, že údaje o trvalém bydlišti dítěte jsou správné.
 
 
 
 
 
Razítko:…………………………..                       Podpis: …………………………….
 
 
ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH
Příjmení a jméno matky:
 
Telefon:
Příjmení a jméno otce:
 
Telefon:
Adresa pro doručování:
 
 
 
 
 
Jiná sdělení:
 
 
 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Příjmení a jméno dítěte:
 
Datum narození dítěte:
 
 V ……………………… .................                 dne ..................…….  
 
Podpis zákonného zástupce ………………………..
 
 
 
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU DÍTĚTE
 
1. JE DÍTĚ PRAVIDELNĚ OČKOVÁNO?
ANO
NE
2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji ?
ANO
NE
3. Trpí dítě chronickým onemocněním?
ANO
NE
4. Bere dítě pravidelně léky?
ANO
NE
5. Je třeba speciálního režimu?
ANO
NE
6. Je třeba speciální výchovy?
ANO
NE
7. Jde o integraci postiženého dítěte do mateřské školy?
ANO
NE
8. S jakým postižením?
 
 
9. Může se dítě zúčastňovat akcí školy jako je plavání, výlety, pobyt v solné jeskyni apod.?
ANO
NE
10. DOPORUČUJI PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ANO
NE
 

 

 

 

 

Jiná sdělení lékaře:
 
 
 
 
……………………………….                                 ..........................................................
              Datum                                                                        Razítko a podpis lékaře
 
Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3 písmeno c) školského zákona informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č.101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.500/2004 sb., o správní řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu. 
 
 
 
V____________________________________                          dne___________________
 
 
Podpisy zákonných zástupců:  ...........................................................